تصاویراجلاسیه ائمه جمعه استان مازندران

تصاویراجلاسیه ائمه جمعه استان مازندران با عنوان «نماز جمعه، مدیریت جهادی،مقاومت، رمز پیروزی»در اردوگاه متمرکز کشوری شهیدهاشمی‌نژاد بهشهر

ارسال نظر