برگزاری ایستگاه صلواتی وخدمات رسانی به عزاداران حسینی (پیاده روی نمادین اربعین حسینی)

به مناسبت اربعین حسینی کارکنان اردوگاه با حضوردرراهپیمایی نمادین اربعین حسینی شهربهشهر وبرپایی ایستگاه صلواتی به خدمات رسانی وتکریم عزاداران حسینی اقدام نمودند.دراین مراسم که دربهشت فاطمه وگلزارشهدای بهشهر برگزارشد به 2000نفر از عزاداران حسینی ازطرف این اردوگاه خدمات رسانی گردید.

ارسال نظر