شروع اردوهای حلقه های صالحین در اردوگاه شهید هاشمی نژاد بهشهر

اردوهای حلقه های صالحین با حضور بسیجیان سپاه رسول الله(ص) در اردوگاه شهید هاشمی نژاد بهشهر آغاز گردید.

به گزارش خبرنگار کوله بار، اردوهای حلقه های صالحین در قالب طرح شهید بهنام محمدی با حضور بسیجیان برادر سپاه رسول الله(ص) (تهران بزرگ)در اردوگاه متمرکز کشوری شهیدهاشمی نژاد بهشهر آغاز شد.

ارسال نظر