اجرای طرح اقتصادمقاومتی پرورش اردک در اردوگاه شهیدهاشمی نژاد

به گزارش خبرنگار کوله بار؛ در سال اقتصادمقاومتی، اقدام و عمل و تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری، طرح اقتصاد مقاومتی پرورش اردک و مرغ در اردوگاه متمرکز کشوری شهیدهاشمی نژاد بهشهر اجرایی گردید.

 

 

 

ارسال نظر